බඳවා ගැනීමේ නිලධාරීන්

Brandix
Minuwangoda

PRASAD PINTHU
0762961079

Brandix
Ridigama

PRIYANTHA
0762135477

Brandix
Rambukkana

AMILA
0770482885

Brandix
Rambukkana

MILANI
0776732112

Brandix
Mirigama -1

NILANTHI
0762718538

Brandix
Mirigama -2

CHETHANA
0769831376

Brandix
Avissalwella - 1

JAYALAL
0766657542

Brandix
Avissalwella - 2

SANATH
0788228861

Brandix
Koggala

KRISHAN
0764793431

Brandix
Koggala

RUSIRU
0774824081

Brandix
Katunayake

CHANDRALATHA
0771241220

Brandix
Katunayake

ANURA
0714258696

Brandix
Batticaloa

KETHEESWARAN
0752461468

Brandix
Batticaloa

JENANIPAN
0776313484

Brandix
Wathupitiwela

NADEEKA THARANGANI
0779993059

Brandix
Wathupitiwela

MJULA KUMARA
0777562995

Brandix
Wathupitiwela

CHATHURA
0764661507

Brandix
Wathupitiwela

SUPUNI MADHARA
0765335463

Brandix
Nivitigala

ANIL
0768061263

Brandix
Rathmalana

SHAVINTH MENDIS
0768417825

Brandix
Ekala

DANUKI THIRIMANNA
0769143197