මනුසත්කාර

දැයේ ජල සත්කාරයට මනුසත්කාරයෙන්

දැයේ ජල සත්කාරයට මනුසත්කාරයෙන් ලෝකයේ ජීවය පවත්වාගෙන යන්නට ප්‍රධානම අවශ්‍යතාවයක් විදියට ජල සම්පත අපිට හඳුනා ගන්න පුලුවන්. මේ මිළ කළ නොහැකි අගනා ජල සම්පතෙන් මිනිසාට

Read More »

පොඩිත්තන්ට තිළිණ කෙරුණු මනුසත්කාර

පොඩිත්තන්ට තිළිණ කෙරුණු මනුසත්කාර බ්‍රැන්ඩික්ස් සාමාජික සාමාජිකාවන් බල ගැන්වීම හා ඔවුන්ගේ දූ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය නගා සිටුවීම සඳහා බ්‍රැන්ඩික්ස් මනුසත්කාර යටතේ ක්‍රියාත්මක කෙරෙන ‘බ්‍රැන්ඩික්ස් මනුසත්කාර තිළිණ’

Read More »

නොවැම්බරයේ හා දෙසැම්බරයේ බ්‍රැන්ඩික්ස් රුහිරු දාන

නොවැම්බරයේ හා දෙසැම්බරයේ බ්‍රැන්ඩික්ස් රුහිරු දාන වසර පුරාම මාසිකව පැවැත්වුණු බ්‍රැන්ඩික්ස් රුහිරු දාන වැඩසටහන ගෙවුණු වර්ෂයේ නොවැම්බර් හා දෙසැම්බර් මාස වලත් ඉතාම සාර්ථකව පැවැත්වුණා. මේ

Read More »

ඔක්තෝම්බරයේ බ්‍රැන්ඩික්ස් රුහිරු දාන

ඔක්තෝම්බරයේ බ්‍රැන්ඩික්ස් රුහිරු දාන බ්‍රැන්ඩික්ස් රුහිරු දාන, ලේ දන්දීමේ වැඩසටහන සෑම මසකම බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතන කිහිපයක් ඒකාබද්ධව සිදු කෙරෙන සුවිශේෂී වැඩසටහනක්. ගෙවුණු ඔක්තෝම්බර් මාසයේදීත් එම වැඩසටහන

Read More »

රත්මලාන අන්ධ විද්‍යාලයට බ්‍රැන්ඩික්ස් වෙතින් ප්‍රදානයක්

රත්මලාන අන්ධ විද්‍යාලයට බ්‍රැන්ඩික්ස් වෙතින් ප්‍රදානයක් බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතනය විසින් පසුගිය ඔක්තෝම්බර් මාසයේ දී රත්මලාන අන්ධ විද්‍යාලයේ පරිගණක විද්‍යාගාරය අලුත්වැඩියා කොට ඒ සඳහා අත්‍යාවශ්‍ය පරිගණක උපාංග

Read More »

සැප්තැම්බරයේ බ්‍රැන්ඩික්ස් රුහිරු දාන

සැප්තැම්බරයේ බ්‍රැන්ඩික්ස් රුහිරු දාන සෑම මසකම බ්‍රැන්ඩික්ස් කර්මාන්‍තායතන රැසක් එකතු වී සිදු කරනු ලබන බ්‍රැන්ඩික්ස් රුහිරු දානමය පිංකම ගෙවුණු සැප්තැම්බර් මාසයේදීත් ඉතා සාර්ථකව පැවැත්වුණා. මේ

Read More »

අගෝස්තුවේ බ්‍රැන්ඩික්ස් රුහිරු දාන

අගෝස්තුවේ බ්‍රැන්ඩික්ස් රුහිරු දාන වසර පහළොවක් මුළුල්ලේ ජාතික රුධිර පාරවිලයන මධ්‍යස්ථානය වෙත අඛණ්ඩව රුධිරය දායක කරමින් දැයේ හදවත් ගණනාවකට ජීවය දුන් බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතනය මෙම වසරේ

Read More »

ලේ බිඳකින් මනු දැයට පණ පොවන බ්‍රැන්ඩික්ස්

ලේ බිඳකින් මනු දැයට පණ පොවන බ්‍රැන්ඩික්ස් රුධිර ඒකක 6,000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ජාතික රුධිර පාරවිලයන මධ්‍යස්ථානයට පරිත්‍යාග කර අපේම මනු දැයට ජීවයක් දෙන්නට බ්‍රැන්ඩික්ස් අපි

Read More »

අපේකමෙන් පණ ලබන මනු දැය

අපේකමෙන් පණ ලබන මනු දැය මනුසත්කාරයෙන් පොහොසත් බ්‍රැන්ඩික්ස් සමූහය රුධිරය දන් දී අපේම ජනතාවගේ ජීවිතවලට ජීවයක් දෙන්නේ අවුරුදු ගණනාවක ඉඳලා බව ඔයාලා දන්නවා. රුධිරය දෙන්න

Read More »

සාරවත් අනාගතයක අස්වැන්න

සාරවත් අනාගතයක අස්වැන්න සාරවත් අනාගතයකට මඟ කියන බ්‍රැන්ඩික්ස් කෘෂි සංග්‍රාමය වැඩසටහනේ සුවිශේෂී පියවරක් තියන්න බ්‍රැන්ඩික්ස් කොග්ගල ආයතනයට හැකි වුණා. මින් පෙර බ්‍රැන්ඩික්ස් කොග්ගල ආයතනය විසින්

Read More »

පිබිදෙන පුංචි සිත්වලට සෙනෙහසින්…

පිබිදෙන පුංචි සිත්වලට සෙනෙහසින්… සාරධර්ම සමග විශිෂ්ට ගමනක් යන බ්‍රැන්ඩික්ස්, හෙට ලොව විශිෂ්ටයන් බිහි කිරීමට ආරම්භ කළ වැඩසටහන් අතරින් එකක් තමයි බ්‍රැන්ඩික්ස් මනුසත්කාර තිළිණ වැඩසටහන.

Read More »
මනුසත්කාර

දැයේ ජල සත්කාරයට මනුසත්කාරයෙන්

දැයේ ජල සත්කාරයට මනුසත්කාරයෙන් ලෝකයේ ජීවය පවත්වාගෙන යන්නට ප්‍රධානම අවශ්‍යතාවයක් විදියට ජල සම්පත අපිට හඳුනා ගන්න පුලුවන්. මේ මිළ කළ නොහැකි අගනා ජල සම්පතෙන් මිනිසාට

Read More »

පොඩිත්තන්ට තිළිණ කෙරුණු මනුසත්කාර

පොඩිත්තන්ට තිළිණ කෙරුණු මනුසත්කාර බ්‍රැන්ඩික්ස් සාමාජික සාමාජිකාවන් බල ගැන්වීම හා ඔවුන්ගේ දූ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය නගා සිටුවීම සඳහා බ්‍රැන්ඩික්ස් මනුසත්කාර යටතේ ක්‍රියාත්මක කෙරෙන ‘බ්‍රැන්ඩික්ස් මනුසත්කාර තිළිණ’

Read More »

නොවැම්බරයේ හා දෙසැම්බරයේ බ්‍රැන්ඩික්ස් රුහිරු දාන

නොවැම්බරයේ හා දෙසැම්බරයේ බ්‍රැන්ඩික්ස් රුහිරු දාන වසර පුරාම මාසිකව පැවැත්වුණු බ්‍රැන්ඩික්ස් රුහිරු දාන වැඩසටහන ගෙවුණු වර්ෂයේ නොවැම්බර් හා දෙසැම්බර් මාස වලත් ඉතාම සාර්ථකව පැවැත්වුණා. මේ

Read More »

ඔක්තෝම්බරයේ බ්‍රැන්ඩික්ස් රුහිරු දාන

ඔක්තෝම්බරයේ බ්‍රැන්ඩික්ස් රුහිරු දාන බ්‍රැන්ඩික්ස් රුහිරු දාන, ලේ දන්දීමේ වැඩසටහන සෑම මසකම බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතන කිහිපයක් ඒකාබද්ධව සිදු කෙරෙන සුවිශේෂී වැඩසටහනක්. ගෙවුණු ඔක්තෝම්බර් මාසයේදීත් එම වැඩසටහන

Read More »

රත්මලාන අන්ධ විද්‍යාලයට බ්‍රැන්ඩික්ස් වෙතින් ප්‍රදානයක්

රත්මලාන අන්ධ විද්‍යාලයට බ්‍රැන්ඩික්ස් වෙතින් ප්‍රදානයක් බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතනය විසින් පසුගිය ඔක්තෝම්බර් මාසයේ දී රත්මලාන අන්ධ විද්‍යාලයේ පරිගණක විද්‍යාගාරය අලුත්වැඩියා කොට ඒ සඳහා අත්‍යාවශ්‍ය පරිගණක උපාංග

Read More »

සැප්තැම්බරයේ බ්‍රැන්ඩික්ස් රුහිරු දාන

සැප්තැම්බරයේ බ්‍රැන්ඩික්ස් රුහිරු දාන සෑම මසකම බ්‍රැන්ඩික්ස් කර්මාන්‍තායතන රැසක් එකතු වී සිදු කරනු ලබන බ්‍රැන්ඩික්ස් රුහිරු දානමය පිංකම ගෙවුණු සැප්තැම්බර් මාසයේදීත් ඉතා සාර්ථකව පැවැත්වුණා. මේ

Read More »

අගෝස්තුවේ බ්‍රැන්ඩික්ස් රුහිරු දාන

අගෝස්තුවේ බ්‍රැන්ඩික්ස් රුහිරු දාන වසර පහළොවක් මුළුල්ලේ ජාතික රුධිර පාරවිලයන මධ්‍යස්ථානය වෙත අඛණ්ඩව රුධිරය දායක කරමින් දැයේ හදවත් ගණනාවකට ජීවය දුන් බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතනය මෙම වසරේ

Read More »

ලේ බිඳකින් මනු දැයට පණ පොවන බ්‍රැන්ඩික්ස්

ලේ බිඳකින් මනු දැයට පණ පොවන බ්‍රැන්ඩික්ස් රුධිර ඒකක 6,000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ජාතික රුධිර පාරවිලයන මධ්‍යස්ථානයට පරිත්‍යාග කර අපේම මනු දැයට ජීවයක් දෙන්නට බ්‍රැන්ඩික්ස් අපි

Read More »