ජීවිත පොතේ පිටු අතර

ජීවිත පොතේ පිටු එකින් එක
පෙරළුණත්
මතකයේ රැඳුණු පිටු
නැවත නැවතත්
පෙරළා බැලූ සඳ
සතුට කඳුළ ද
රැඳී තිබුණා
බොහෝ පිටු අග
නැවතත් රැඳෙන්නට
සිත කෙඳිරි ගෑවා
කෙසේ යන්න ද
මමම පමණක්
ඉතිරිව ඇත
ඒ පිටු තුළ
 
මධුරි දුෂ්‍යන්ති
බ්‍රැන්ඩික්ස් වැලිසර ආයතනය

 

Facebook

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *