සොඳුරු ගෙත්තම් මවන්නී...

සුමුදු සුසිනිඳු වතින් සැදි මුත්
මලක් නොවුණා රුවැත්තී
උණු කඳුළු නෙතු අගම රැඳි මුත්
නැගූ හසකැන් සිතැත්තී

උදා අරුණෙහි මුදා නිදි ගැට
මිහිරි මසවුළු පිසින්නී
ලොවම නිදිගත් රැයෙහි පිබිදී
සොඳුරු ගෙත්තම් මවන්නී

රුදුරු ගැරහුම් අකුණු වර්ෂා
සිතේ දිරියෙන් දිනන්නී
වැදූ මවටත් හැදූ බිමටත්
ගෙවා ණය පින් පුරන්නී

ඇගේ රුහිරෙන් උපන් බිලිඳුන්
ළෙහි හොවාගෙන රකින්නී
දරා පතිවත අරා කිතුගොස
ලොවක් දෝතින් තනන්නී

කුමට වෙන්කර එකදු දිනයක්
සදා කල් නුඹ වාසනා
මැවූ සිරිකත ඔබයි මිහිමත
දැයට රන් කහවනු ගෙනා

සුබෝධි ජයවීර
බ්‍රැන්ඩික්ස් පොලොන්නරුව ආයතනය

Facebook

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *