වියමන් මවන රන් ලිය

ඉදිකටු තුඩට ප්‍රාණය පොවමින් නිතින
සියුමැලි ඇඟිලි රඟ දෙයි රැඟුමක් ලෙසින
පිවිතුරු සිනහ විහිදා සෝ දුක් පිසින
සිරිලිය නුඹය මව්බිම ඉසුරින් පුරන

පිබිදුණු සිතින් සිහිනය වෙත පිය මනින
නිකැළැල් පැතුම් පතමින් හෙට දින නඟන
ජය ටැඹ දිනන වෑයම දිරිමත් කරන
රටටම ලැබුණු පහනකි එළියක් බෙදන

විසිතුරු අරුම නිමවෙයි අතැඟිලි අතර
කඩිසර වෙමින් දිනවයි සැමදෙන නිතර
දිනුමක ඉමක් දැක මිස නොම වෙයි නතර
සවිමත් ගසක් නුඹ විහිදුන අතු පතර

ගෙත්තම හැඩට නිමවා විනිමය ගෙනෙන
සුරතක ඇතිය අරුමය විස්කම් මවන
ලෝ තුළ වැඩිම ඉල්ලුම ගෙනෙමින් මසන
සුපිපුණු කුසුම් ලෙසමය සුවඳක් හමන

තිවංක එස්. දිසානායක
බ්‍රැන්ඩික්ස් නිවිතිගල ආයතනය

Facebook

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *