වියමන් දවල් තරු

NEWS තුළින් සිරිත් විරිත් – ලොවට කියන සරිත් සුරිත්

NEWS තුළින් සිරිත් විරිත් – ලොවට කියන සරිත් සුරිත් “පොඩ්ඩන්ට පුළුවන් ” රූපවාහිනී වැඩසටහනෙන් කලඑළි බැස්ස, ලාංකිය කණ්ඩායම් සංගීත ක්ෂේත්‍රයේ නව පෙරළියක් ඇති කරපු නම්

Read More »

චන්ද්‍රා පෑයූ නාඩගමේ අලුතින්පෑයූ ගීතිකාව – ප්‍රවීනා

චන්ද්‍රා පෑයූ නාඩගමේ අලුතින් පෑයූ ගීතිකාව – ප්‍රවීනා ප්‍රවීනා කියන්නේ ටෙලි නාට්‍ය රංගන ක්ෂේත්‍රයට පෑයූ අලුත්ම තරුව. හැබැයි බොහෝ දෙනා ඇයව දන්නේ ප්‍රවීනා විදිහට නෙමෙයි,

Read More »

වෙරළු මලෙන් උපන් කසකාරයා – කයිසර් කයිස්

වෙරළු මලෙන් උපන් කසකාරයා – කයිසර් කයිස් “නිකං බෙදන කොකෝ, අපි කෑවම මොකෝ” මේ වන විට යූටියුබ් අවකාශයේ සිංහල ගීත ඉතාම ජනප්‍රියත්වයකට පත් වෙලා තියන”මල

Read More »
වියමන් දවල් තරු

NEWS තුළින් සිරිත් විරිත් – ලොවට කියන සරිත් සුරිත්

NEWS තුළින් සිරිත් විරිත් – ලොවට කියන සරිත් සුරිත් “පොඩ්ඩන්ට පුළුවන් ” රූපවාහිනී වැඩසටහනෙන් කලඑළි බැස්ස, ලාංකිය කණ්ඩායම් සංගීත ක්ෂේත්‍රයේ නව පෙරළියක් ඇති කරපු නම්

Read More »

චන්ද්‍රා පෑයූ නාඩගමේ අලුතින්පෑයූ ගීතිකාව – ප්‍රවීනා

චන්ද්‍රා පෑයූ නාඩගමේ අලුතින් පෑයූ ගීතිකාව – ප්‍රවීනා ප්‍රවීනා කියන්නේ ටෙලි නාට්‍ය රංගන ක්ෂේත්‍රයට පෑයූ අලුත්ම තරුව. හැබැයි බොහෝ දෙනා ඇයව දන්නේ ප්‍රවීනා විදිහට නෙමෙයි,

Read More »

වෙරළු මලෙන් උපන් කසකාරයා – කයිසර් කයිස්

වෙරළු මලෙන් උපන් කසකාරයා – කයිසර් කයිස් “නිකං බෙදන කොකෝ, අපි කෑවම මොකෝ” මේ වන විට යූටියුබ් අවකාශයේ සිංහල ගීත ඉතාම ජනප්‍රියත්වයකට පත් වෙලා තියන”මල

Read More »