දහසක් දුක් දැරූ රැජිනකි නුඹ මට

දස මාසයක් කුස තුළ මා දැරුවා ද
කැත කුණු මගේ නිතරම අත ගෑවා ද
බඩට නොකා මා හට බත් කැව්වා ද
මේවා කරලා නුඹ මොනවත් පැතුවා ද

සෙනෙහස මිසක නැත පැතුමක් හදෙහි පෙරා
අපි ලොකු කළේ නුඹ දහසක් දුකම දරා
නුඹ ගත් වෙහෙස අද මා රැජිනියක කරා
නුඹ රැක ගනිමි අම්මේ මා සසර පුරා

සුමුදුනී කුමාරි
බ්‍රැන්ඩික්ස් කහවත්ත ආයතනය

Facebook
Facebook