පරතරය

නොනිමි කතරක
විඳින දුක සැප
කඳුළු ලියකම්
මව මවා
සසර ගමනක
සුසුම් හඬ මැද
ක‍ටු කිනිති
හදවත් තළා
නොදැක රන් මුතු
කාෂ්ටක මහා පොළොව
තුළ දහදිය හෙළා
දකින තුරු මේ
බවයේ කෙළවර
නැවතුමක් ගැන
නැත සිතා
වියරු හදවත්
දහස් ගණනින්
ඇති නමුත්
ලොව හමුවෙලා
නැතේ මිනිසත්
හදවතක් තව
ඒ ලෙසින්
නෙත දැවටිලා
කුසේ ගින්නට
ජාති භේදය
නැතේ වෙනසක්
ඇතිවෙලා
කිම ද මේ හැටි
දුකත් සැපතත්
අතර පරතර
මතුවෙලා…

නීෂා මදුරංගි
බ්‍රැන්ඩික්ස් මීරිගම ආයතනය

Facebook
Facebook