විඳින්නට දැන් ඒ වෙලාව

වයන්නට මියුරු ලෙසකට බටනළාව
නැගෙන්නට කලින් ගඟනට වැහිවළාව
පිපෙන්නට සුවඳ කුසුමන් දැන් වෙලාව
විඳින්නට හැකියි බිඳිමින් හුදෙකලාව

තිවංක එස්. දිසානායක
බ්‍රැන්ඩික්ස් නිවිතිගල ආයතනය

Facebook
Facebook