නොඑමි සසරට

ආලය කළා මුළු ලෝකය පරදින්න
ඔහුගේ වුණා ජීවිතේ දුක නැති වෙන්න
අෂ්ට ලෝක ධර්මෙට වෙයි නතු වෙන්න
ඔහු හැර ගිය දවසෙ හැඬුවා ඇති වෙන්න

රූපය සමග දැවටී නෙත ගැටුණාට
භවයෙන් භවය සැකසුණෙ පෙර කළ පවට
බුදුන් ගිය මඟ යන්න නිවනින් නිවෙන්නට
මගෙ ජීවිතය පුද දුන්නා බුදු සමිඳුන්ට

සුමුදිනී කුමාරි
බ්‍රැන්ඩික්ස් කහවත්ත ආයතනය

Facebook
Facebook