නැඟණියට ඔවදනක්

හීන ගොඩක් ගෙනැත් දීලා
පාට පාට ලෝක මවලා
අනන්තයම මවා පාලා
නුඹේ හිතත් රවට්ටාලා

හෙමි හෙමිහිට එන්න කියලා
ලස්සන ලොකු තෑගි දීලා
ආදරයෙන් මුලා කරලා
නුඹ නුඹටම අහිමි කරලා

මලක් වගේ පරිස්සමට
අම්මා නුඹව රැක්කා නිතර
ඒ නෙත් දෙක රවට්ටමින්
නැඟණිය නුඹ ගියා නොමඟ

මල නොතළා රොන් ගන්නේ
මීමැස්සා බව දන්නේ
නමුදු නුඹට ළං වූයේ
බඹරෙකු බව නුඹ නොදන්නේ

දින දින දැන් ගෙවී ගොසින්
නුඹ අපගෙන් දුරස් වෙමින්
නුඹ නුඹටම අහිමි වෙමින්
නොමඟ ගිහින් නුඹ එසැණින්

ගෑනු අපිට වරදින්නේ
ඇසිපිය හෙළනා මොහොතට
අම්මා නුඹට කියා දුන්නා
නුඹට මතක නැති වුණාට

වැරදුණ බව දැන දැනමත්
ඒ මඟ නොගිහින් තවමත්
දිරිය අරන් නුඹේ හිතට
හරි මඟ වෙත වරෙන් හනික

කේ.පී. දිල්රුක්ෂි වික්‍රමසිංහ
බ්‍රැන්ඩික්ස් කහවත්ත ආයතනය

Facebook
Facebook