සිහින ලොවින් මිදෙන්නම්

ලොවට සිනාසී ඉන්නම්
සිතේ තැවුල් සඟවන්නම්
සිහින ලොවින් නැගිටින්නම්
තනිය මම විඳගන්නම්

හදේ රිදුම් ඉවසන්නම්
මා හද සනසා ගන්නම්
හොඳින් බව පෙන්වන්නම්
කඳුළු මා නොසලන්නම්

ආදරේ බොරුවක් නම්
ආයෙ එය නොකරන්නම්
මං ජීවත් වෙන්නම්
සිතක් නැති අයෙක් වෙන්නම්

සත්‍යා කොඩිකාර
බ්‍රැන්ඩික්ස් කහවත්ත ආයතනය

Facebook
Facebook