ගහකොළට හුස්ම දෙමු

තුරු මුදුන් මතට නැගි හිස් කමක් කෑ ගසයි
තුරුණු ජවයයි කියා තවකෙකුත් පොර බඳයි
හුස්ම ඉල්ලා සියොත් කැල රටින් පැන දුවයි
දිනේකට විතරක්ම පරිසරය රැකි යුතුයි

මොනර කොළ සන්තකට මිනිසුන් ද පොර බඳයි
පිපාසෙට දිය බිඳක් මුදලකට නතු කරයි
ගස් කපා තුරු උසට ගොඩනැගිලි ඉදිකරයි
රාවණා රැකි දෙරණ මුඩු බිමට අත වනයි

විශ්වයේ කේන්ද්‍රය විශ්ව ශක්තිය උරයි
කොළ පාට තුරු පතේ ලෙඩ රැසක විෂ නසයි
උඩු බිම ද සැම තැනම සතුන් හුස්මක් හොයයි
කිසිත් ගැන නොසිතනා මිනිසතා පොදි ගසයි

ඉකිලන්නෙ පරිසරය මිනිසුනේ සිතාපන්
පණ රැකපු මහ පොළොව වේළිලා බලාපන්
හුස්ම දුන් ගස්කොළන් වේළිලා කියාපන්
දෙවියනේ එක පාර අනෝරා හෙළාපන්

සුරංජි ඩී. මාපා
බ්‍රැන්ඩික්ස් මීරිගම ආයතනය

Facebook
Facebook