මම මා ගැන හිතන විදිය

මම මාගේ මා මගේ කීවේ මගෙ අම්මා
මට ලේ කිරි කර පෙව්වේ අම්මා
ජීවයකට උර දුන්නේ අම්මා
මගෙ දුක සැප විඳගත්තේ අම්මා

මා හැදු වැඩුමට ගත කළ අන්දම්
මා රැක ගැනුමට වැය කළ වෑයම්
ගුණයහපත් වීමට මොනයම්
එය දැරූ හැටි මගෙ පියතුමා මනරම්

පෙරළෙන සකසේ ලැබගත් භාවය
සැපකට වැඩියෙන් දුකටම භාරය
දුක සැප එක ලෙස වෙමින් දිවා රැය
දකිමි මගේ කල ගතවන අරුමය

සැපතෙදි සතුටින් විසිරී යද්දී
විපතෙදි දුකකින් පිරිහී යද්දී
සැපතද විපතද මා හට එද්දී
නොසැලේවිද මා දහමට ඉඩදී

මමද අම්මා කෙනෙකු වීමි
පැමිණෙනා දුක් දරාගතිමි
පුතු මගේ පුතු මගේ කීමි
මම මගේ යැයි මම නොකියමී

කුඩාගේ චින්තා ශක්තිනී
බ්‍රැන්ඩික්ස් රඹුක්කන ආයතනය

Facebook
Facebook