ඒ ඔබයි

දඩුවමක් දෙන්නපා
කළ වරද ප්‍රේමයයි…
නැවතුමක් තිවුවොතින්
සුදු ඔබට පව් පිරෙයි…
නපුරුකම් කෙරුවමුත්
තාම මං ආදරේයි…
මියෙනකම් මේ හිතේ
එක්කෙනයි ඒ ඔබයි…

මධූ
බ්‍රැන්ඩික්ස් ගිරිතලේ ආයතනය

Facebook
Facebook