මාත් දැන් මවක් වෙමි පුතෙක් මං පතමි...

ගිනි ගහන ඉඩෝරෙක වසන්තය පතද්දී..
ඇත්  පොව්වො හීනවල ඔහේ දඟ කරද්දී..
රෝස මල් ඉල්ලමින් ඉරක්
ඉඟි පාද්දී…
අම්මෙ උඹ සතුටින්ද මං
ගැබේ දරද්දී …

අඩි තියා හෙමි හෙමින් නුඹ මාව රකිද්දී..
කළල මුකුලිත වෙලා මං ලොවක් දකිද්දී..
ගැහැණුකම තුන් හිතින් නුඹ මටම අඹද්දී…
අම්මෙ උඹ සතුටින්ද මං එළිය
දකිද්දී..

ඇස් දෙකේ මුර කරන් උඹ මාව
වඩද්දී..
ඉර රස්නෙ මුදු කරන් උඹ මටම බෙදද්දී..
පෝරුවක අයිති වුන ආදරේ
බෙදෙද්දී..
අම්මෙ උඹ සතුටින්ද උන්නෙ මං වැඩෙද්දී…

වැරදිලා කිලි නැකත් ජය මගුල් කියද්දී..
දෙනෝදාහක් අස්සෙ හිරි ඔතප් බිඳිච්චි..
සනුහරේ එවුන් ළඟ නුඹ දනෙන් වැටෙද්දී…..
අම්මෙ මං ගෑනුකම මැරුව නුඹ  හඩද්දී..

කිරිකඩෙන් බිව්ව කිරි මැන මැනම බෙදද්දී..
පෝරුවක් මත වෙලා ඔහේ ඉකි බිඳිද්දී…
හදවතේ කොටසක්ම පිරිමියෙක් ලබද්දී..
උඹ ඇඩුවේ සතුටින්ද මං දෙපා වදිද්දී…..

දරාගෙන නුබ දුන්න  ජීවිතේ
විදිමි…
අම්ම මට නොපෙන්නූ ලෝකයක් දකිමි…
කාරලා කෙල ගැසූ ගෑනුකම
මතක් වී…
මාත් දැන් මවක් වෙමි පුතෙක් මං පතමි…

සුරංජි
බ්‍රැන්ඩික්ස් මීරිගම ආයතනය

Facebook
Facebook